Alternativ og supplerende kommunikasjon i Sykehusskolen

Alternativ og supplerende kommunikasjon, ofte forkortet til ASK, brukes når personener har behov for en annen måte å kommunisere på enn med tale. Eksempler på ASK kan være tegn, grafiske symboler og skrift. Supplerende kommunikasjon har en dobbel målsetting: Å fremme og støtte personens tale, og å sikre en alternativ kommunikasjonsform hvis personen ikke utvikler evne til å snakke.
(Tetzchner og Martinsen 2002).Spesialpedagog og logoped fra Sykehusskolen inngår i et tverrfaglig utredningsteam, kommunikasjonsteam, på Seksjon for Nevrohabilitering ved avdeling Gaustad.
Det er viktig å komme tidlig i gang med utredning og tiltak, da de første årene av barns liv beskrives som grunnleggende for språkutviklingen.

Pasientgruppe

Teamet tilbyr utredning av barn med store talevansker eller manglende tale, der årsaken er medfødt nevrologisk betingete skader, for eksempel cerebral parese.

Hva gjør vi?

Utredningen innebærer en medisinsk undersøkelse og en omfattende kartlegging av barnets ressurser og vansker. Kartleggingen kan omfatte vurdering av kognisjon, språk, motorikk og sensoriske funksjoner. Vi observerer barnets kommunikative ferdigheter og forutsetninger for tale, forutsetninger for å bruke ASK, samt sittestilling og hvilke muligheter barnet har for styring av hjelpemidler. Kartleggingen foregår i samarbeid med familie og det lokale hjelpeapparat. Målsetting for kartleggingen er å finne egnede tiltak slik at barnet skal kunne videreutvikle sine kommunikative ferdigheter, bli forstått og kunne formidle et budskap.

Hvilke tiltak kan være aktuelle?

Tiltak for videreutvikling av talespråk:
  • munnmotorisk stimulering
  • systematiske metoder for utvikling av tale med utgangspunkt i barnets forutsetninger

Tiltak for utvikling og bruk av Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK):
  • tegn-til-tale
  • grafiske symbolsystemer (Bliss, PCS, Piktogram)
  • tilrettelagt skriving/lesing
Grafiske symbolsystemer for manuell bruk kan tilrettelegges som tavler, permer eller bøker. Barnets styringsmulighet er avgjørende for valg av system både når det gjelder papirbaserte og tekniske løsninger (talemaskiner, o.l.).
Teamet gir informasjon og veiledning til foreldre/familie og lokalt hjelpeapparat. Veiledningen fokuserer på hvordan barn og samtalepartner kommuniserer.

Oppfølging

Teamet er avhengig av godt samarbeid med lokalt hjelpeapparat for at tiltakene skal kunne gjennomføres i barnets miljø. Habiliteringstjenesten, PP-tjenesten og skole/ barnehage blir invitert og bør delta i den videre oppfølging i forhold til det enkelte barn.

ASK-eksempler

Bildet nedenfor er et eksempel på en leketavle til dukkelek, med PCS-symboler.
pcssymboler.JPG

Eksempel på talemaskon i bruk i en typisk familiesituasjon.


Nyttig informasjon og pedagogiske tips finnes på nettsiden under:
ISAAC

Logoped Line K Avers og spesialpedagog Kerstin Hellberg, Sykehusskolen i Oslo